Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde.

05.04.2014 14:54
Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja Rita Strode
sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi
2006.gada 25.maijā plkst.1400
Domes mazajā zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1
un izsludina šādu darba kārtību:


Nr.
p.k. Lēmuma projekta nosaukums
Ziņotājs
1. Par Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas finanšu sākuma bilances un pārskatu apstiprināšanu
Domes galvenā grāmatvede A.Geikina

2. Par Daugavpils Olimpiskā centra multifunkcionālo sporta kompleksu

SIA “DOC” valdes priekšsēdētājs U.Pastars
3. Par atbalstu projektam “Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielas basketbola turnīru organizēšana”
Izpilddirektora vietniece, Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga

4. Par Daugavpils pilsētas domes ceļu un ielu fonda izlietošanas programmas apstiprināšanu
Komunalās saimniecības nodaļas vadītājs A.Pudāns

5. Par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par nojaukto īpašumu
Domes priekšsēdētājas vietnieks J.Lāčplēsis
6. Par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu politiski represētajām personām
Politiski represēto personu lietu komisijas priekšsēdētāja L.Permiņeva

7. Par Daugavpils pilsētas domes darba plānu 2006.gada jūnijam
Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka
8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” līgumu akceptēšanu
Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks R.Golovans

9. Par totalizatora atvēršanu
10. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumā Nr.757
Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
11. Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minēto nosacījumu piemērošanu Daugavpils pilsētas A.Simoņukas individuālā uzņēmuma “DAMMS” iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam

12. Par līdzekļu piešķiršanu
13. Par līdzekļu piešķiršanu

14. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
15. Par papildinājumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos
16. Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu
17. Par ziedojuma ar uzlikumu pieņemšanu
18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības zemes gabalu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems

19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
20. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-036-0101 Lidotāju ielā 36, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

21. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atsavināšanu

22. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” pamatkapitālā iekļauto nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

23. Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Kauņas ielā 141 dzīvokļu īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

24. Par zemesgabala Daugavpilī, Stiklu ielā 7C pirkuma līguma slēgšanu ar SIA “ROLS”

25. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500-003-0401 Daugavpilī, Jelgavas ielā 1K privatizācijas pabeigšanu

26. Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītājas p.i. V.Andrejeva

27. Par izsoles noteikumiem un izsoles komisiju
Būvvaldes vadītājs
A.Pundurs

28. Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmuma Nr.22 “Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes lēmumā” grozīšanu

29. Par publiskās apspriešanas rezultātiem
30. Par statusa maiņu telpām
31. Par individuālās dzīvojamās mājas projektēšanas termiņa pagarināšanu

32. Par detālplānojuma izstrādes pirmās sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanu un par grozījumiem 2006.gada 13.aprīļa domes lēmumā Nr.314 detālplānojuma zemes gabaliem Sporta ielas rajonā darba uzdevuma papildināšanai

33. Par adrešu piešķiršanu, agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu un atcelšanu

34. Par nolikuma apstiprināšanu SIA “DDzKSU” izpilddirektore V.Dedele

35. Par dzīvojamo telpu statusa noņemšanu
36. Par dzīvojamo telpu statusa noņemšanu
37. Par atbalstu Daugavpils vispārizglītojošo izglītības projektiem Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas “Vispārējā izglītība” apakšprogrammā “Latgales programma” 2006.gadā
Izglītības pārvaldes vadītājs J.Dukšinskis

38. Par papildu finansējuma iedalīšanu futbola laukuma ar mākslīgo segumu apkopes inventāra iegādei

39. Par Daugavpils Valsts ģimnāzijas mikroautobusa VW Transporter nodošanu 17.vidusskolas bilancē

40. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
41. Par Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas nolikumu
42. Par Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu
43. Par personu iesniegumu izskatīšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanā
Dzīvokļu nodaļas vadītāja M.Liniņa
44. Par personu iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā


45. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā Šaurā ielā 28

46. Par ievietošanu sociālajā patversmē Šaurā ielā 23
Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha